DATU AIZSARDZĪBA
Close
Sazinieties ar mums
WhatsApp
Viber
Messenger
Mail
Phone
Personas datu apstrādes politika spēkā no
2018. gada 25. maija.
Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā - Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā Charlie Style apstrādā personas datus.

Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Charlie Style sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Charlie Style sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Definīcijas
 • Klients ir jebkura fiziska, juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Charlie Style sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).
 • SIA Charlie Style ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš rīkojas Personas datu pārziņa statusā vienotās reģistrācijas Nr. 40203071065, juridiskā adrese A.Deglava iela 152 k-3-36, Rīga, LV- 1021, Charlie Style kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@charliestyle.lv.

Vispārīgā informācija
 • Charlie Style ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.
 • Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientiem personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem:
  • Tālruņa numurs
  • Vārds Uzvārds
  • Dzimšanas datums
  • E-pasts

 • Klientam ir tiesībās vērsties pie Charlie Style lai noskaidrotu:
  • kādi Klienta personas dati ir Charlie Style rīcībā, kā tie tiek apstrādāti un kādiem mērķiem.
  • kam Klienta personas dati nodoti;
  • tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts);
  • izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas;
  • tapāt Jūs jebkura brīdī vēršoties pie Charlie Style varat atsaukt Jūsu iepriekšējo piekrišanu Jūsu datu apstrādei un uzglabāšanai;
 • Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos personas datus Charlie Style uzglabā visā pakalpojuma sniegšanas darbības laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam.
 1. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
  • Charlie Style apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • pakalpojuma sniegšanai Klientu un Charlie Style, ka arī šī pakalpojuma izpildei;
  • normatīvo aktu izpildei un likumā noteikto pienākumu veikšanai;
  • Charlie Style vai trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati un ja Klienta intereses nav svarīgākas;
  • saskaņā ar Klienta aktīvo piekrišanu;
 2. Charlie Style likumīgās (leģitīmās) interesēs un Personas datu apstrādes mērķi
  • veikt komercdarbību;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pakalpojuma sniegšanas;
  • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
  • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
  • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;
  • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
  • analizēt Charlie Style mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • administrēt Klienta kontu Charlie Style portālā;
  • veikt darbības Klientu noturēšanai;
  • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
  • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • novērst krāpniecību;
  • statistikai un biznesa analīzei;
  • plānošanai un uzskaitei;
  • efektivitātes mērīšanai;
  • atskaišu sagatavošanai;
  • klientu aptauju veikšanai;
  • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • administrēt maksājumus;
  • administrēt neveiktus maksājumus;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Charlie Style.
 3. Personas datu apstrādes principi
  • Personas dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti;
  • Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi), atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
  • Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;
  • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām;
  • Dati ir drošībā;
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm bez drošas adekvātas aizsardzības
  • personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.
 4. Personas datu kategorijas Personas datu kategorijas, kuras Charlie Style lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods;
  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;
  • Klienta iekārtas tehniskie parametri (piemēram: dators, planšetdators, telefons);
  • Dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātības dati par pakalpojumu un servisu
 5. Personas datu glabāšanā
  • Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams
 6. Personas datu aizsardzība
  • Charlie Style, apstrādājot Klienta personas datus izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros.
 7. Personas datu saņēmēji Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

  • institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;
  • parādu piedzinējiem saskaņā ar noslēgto līgumu starp Klientu un Charlie Style, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;
  • citām personām, kuras ir saistītas ar Charlie Style pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem.
 8. Klienta tiesības Klientam ir visas Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos nostiprinātās tiesības, ieskaitot tiesības:

  • būt informētam par savu personas datu apstrādi;
  • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
  • saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti un kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;
  • saņemt informāciju par to, kādiem datu saņēmējiem personas dati tiek sniegti un/vai tikuši sniegti;
  • pieprasīt izlabot vai iznīcināt savus personas datus, vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;
  • nepiekrist savu personas datu apstrādei.
 9. Komerciāli paziņojumi
  • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Charlie Style un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem Charlie Style veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  • Komerciāla paziņojuma veidi:
   • Jaunumi par produktiem;
   • Īpašie individuāļie paziņojumi;
   • Interesantas akcijas;
   • Lojalitātes programmas piedāvājumi;
   • Atlaižu iespējas;
   • Loterijas un izlozes piedāvājumi;
   • Ielūgumi/aicinājumi uz Charlie Style un/vai trešo pušu organizētājiem pasākumiem;
  • Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Charlie Style var veikt arī izmantojot tālruni.
  • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  • Izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  • Charlie Style pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz divām diennaktīm.
  • Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Charlie Style var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.
  • Jaunumu izsūtīšanai un analizēšanai Charlie Style izmanto drošu programmnodrošinājumu. Apliecinām, ka citām personām Jūsu dati netiks nodoti.
Nobeiguma noteikumi
 • Politikas spēkā esamība un grozījumi:
  • Šī Politika Klientiem ir pieejama www.charliestyle.lv .
  • Charlie Style ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Charlie Style mājaslapā, pa pastu, pa e-pastu, vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

© 2017-2021 SIA Charlie Style
Made on
Tilda